ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบรรเทาการระบาดของ Covid-19

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบรรเทาการระบาดของ Covid-19
  • PWT Express จะช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของ Covid-19
  • PWT Express ยินดีให้คำปรึกษาอย่างเต็มความสามารถในการวางแผนการเดินทางในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง
  • PWT Express ไม่ส่งเสริมการขายทัวร์ไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

 

ด้วยความปราถนาดีจาก PWT Express ทุกสาขา