เที่ยวเมืองคอน...นครเมืองชิค นครศรีธรรมราช 4วัน 2คืน (ก.ค.-ต.ค.63)