เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี (ถึงพ.ค.67)