ฉันจะยื่นคำขอวีซ่าได้ที่ใด ?

ท่านอาจส่งคำขอวีซ่าของท่านได้ที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศต่างๆ 

โดยบางประเทศท่านสามารถยื่นผ่าน Agency หรือตัวแทนทัวร์ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแสดงตน เช่น ประเทศจีน ประเทศแคนนาดา

แต่ในบางประเทศท่านจะต้องยื่นและแสดงตนด้วยตนเอง เช่น กลุ่มประเทศแชงเก้น ประเทศอังกฤษ เป็นต้น

และคำขอวีซ่าของท่านจะถูกส่งไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, ผู้ลี้ภัยและการเป็นพลเมืองแห่งประเทศนั้นๆ

เพื่อดำเนินการตรวจสอบและออกวีซ่าให้ท่านต่อไป โดยดูอัตราและค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าประเทศต่างๆ ที่นี่