ข้อมูล ขอวีซ่า ยื่นวีซ่า ประเทศต่างๆ

ข้อมูล ขอวีซ่า ยื่นวีซ่า ประเทศต่างๆ

       พรีเมียร์ เวิล์ด แทรเวล และ พีดับบลิวที เอ็กซ์เพลส บริการข้อมูลการขอวีซ่า ยื่นวีซ่า และ บริการขอวีซ่า และรับยื่นวีซ่าแทน สำหรับประเทศที่อนุญาตให้ยื่นวีซ่าแทนในราคาประหยัด สำหรับท่านผู้สนใจ องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ศึกษารายละเอียดและเตรียมเอกสารของท่านให้พร้อม เพื่อการยื่นวีซ่าที่ถูกต้องและรวดเร็ว ติดต่อเราได้นะครับ

วีซ่าคืออะไร? (VISA)

       วีซ่า (Visa) คือเอกสารที่แสดงว่า บุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดนหรือพื้นที่ ซึ่งได้ระบุไว้ในวีซ่านั้นภายในกรอบเวลาที่กำหนด เอกสารอนุญาตอาจอยู่ในรูปของเอกสารสำคัญ แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นตราประทับอยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของวีซ่าแต่ละประเภทติดมาด้วย เช่น เขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้, อายุของ Visa, ช่วงเวลาที่เดินทางเข้าออกได้ แม้กระทั่งอนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศได้กี่ครั้ง เป็นต้น

       โดยทั่วไปแล้ว วีซ่าจะไม่ให้สิทธิต่าง ๆ กับผู้ที่ได้รับวีซ่ามากนัก รวมถึงการได้รับวีซ่านั้น ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าผู้ที่ได้รับจะสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ ได้เสมอไป และวีซ่าดังกล่าวนี้สามารถถูกยกเลิกเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ผู้มีวีซ่าอาจถูกตรวจสุขภาพเพิ่มเติม หรือตรวจสอบประวัติในช่วงก่อนเข้าประเทศนั้น ๆ ด้วย

       โดยสรุปแล้ววีซ่า (ในความหมายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) คือเอกสารสำคัญในการขออนุญาตเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเขตปกครองเขตใดเขตหนึ่งโดยคนที่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น ๆ

ประเทศยอดฮิตที่คนไทยนิยมขอวีซ่า

กลุ่มประเทศที่ผู้เดินทางสัญญาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า

สำหรับบางประเทศนั้น ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยสามารถเดินทางไป ประเทศนั้น ๆ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ต ไม่ต้องขอวีซ่า แค่ไปประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคน เข้าเมืองเท่านั้น

พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

พำนักได้ไม่เกิน 21 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

กลุ่มประเทศแชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)

Schengen Visa นั้นใช้ได้กับประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 26 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน และอีกสี่ประเทศนอกสหภาพยุโรปได้แก่ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ ซึ่งเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวยุโรปหลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว โดยไม่ต้องขอวีซ่าทุกประเทศที่เข้า แต่สามารถเดินทางได้เสรีในกลุ่มสมาชิกทั้ง 26 ประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า แบบเดินทางเข้า – ออกครั้งเดียว หรือเดินทางเข้า – ออกหลายครั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น

สำหรับ Schengen Visa นั้น ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่จะพำนักนานที่สุด ก่อนเดินทางกลับ (ตัวอย่างเช่น เดินทางไป อิตาลี – สวิสเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส แต่พักที่อิตาลี นานที่สุด ประเทศที่จะออก Schengen Visa ให้คือ ประเทศ อิตาลี)