เราควรจะเตรียมตัวอย่างไร หากมีแผนในการเดินทางเร็วๆนี้ ?

สิ่งสำคัญสำหรับทุกท่านก่อนการเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้ง สิ่งที่ท่านไม่สามารถละเลยและต้องทราบข้อมูลก่อนตั้งแต่เนิ่นๆ คือ

  • หนังสือเดินทาง หากท่านยังไม่มี ต้องรีบไปดำเนินการทำหนังสือเดินทางเป็นลำดับแรก แต่ถ้าท่านเคยมีแล้ว ท่านจะต้องตรวจสอบวันหมดอายุของหนังสือเดินทางทันที โดยกรณีทั่วไปหนังสือเดินทางที่สามารถใช้เดินทางไปต่างประเทศได้ต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และเพื่อความปลอดภัย ขอให้ท่านนับวันที่เหลือนั้นจากวันที่ท่านได้เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว เช่น ถ้าท่านมีแผนการเดินทางไปฝรั่งเศส ในวันที่ 15 พฤษภาคม และจะกลับในวันที่ 20 พฤษภาคม หนังสือเดินทางของท่านควรมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับถึงวันที่ 20 พฤษภาคม เป็นต้น

  • วีซ่าของประเทศที่ท่านต้องการจะไป หากท่านเดินทางไปยังประเทศใดๆ ท่านจะต้องเช็คเสมอว่า ประเทศนั้นๆจะต้องใช้วีซ่าเพื่อเข้าประเทศหรือไม่ โดยท่านสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสถานฑูตของประเทศนั้นๆที่มีสาขาประจำประเทศไทย หรือสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเราได้เลยค่ะ
    กรณีต้องขอวีซ่า ท่านจะต้องเผื่อเวลาและทำตามขั้นตอนในการขอวีซ่าและเตรียมหลักฐานที่แสดงให้กับสถานฑูตเห็นว่าท่านมีจุดประสงค์ในการเดินทางไปประเทศนั้นๆอย่างไร สำหรับในหลายๆประเทศ ทางเรามีบริการยื่นวีซ่าแทนให้กับท่าน ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดแนบท้ายแพ็คเกจทัวร์ของแต่ละเส้นทางได้
    กรณีไม่ต้องขอวีซ่า โดยส่วนใหญ่ประเทศเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น มาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลี และหลายๆประเทศในเอเซีย จะไม่ต้องทำวีซ่า แต่การอนุญาตให้เข้าประเทศนั้นเป็นดุลยพินิจและสิทธิ์ขาดของกองการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆด้วย ซึ่งหากท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศเมื่อท่านไปถึงจุดหมายปลายทางแล้ว ไม่ว่าจะเนื่องจากประวัติเดิมหรือเนื่องจากกองการตรวจคนเข้าเมืองสงสัยในวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศเค้า ก็อาจทำให้ท่านต้องเดินทางกลับประเทศไทยในทันที ซึ่งบริษัททัวร์ใดๆก็ตามก็ไม่สามารถรับผิดชอบเงินที่ท่านได้ชำระไปแล้วหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นแก่ท่านได้

  • ตั๋วเครื่องบิน การจองตั๋วเครื่องบินควรเริ่มทำทันทีพร้อมๆกับการที่ท่านมีกำหนดการเดินทางที่ค่อนข้างแน่นอนไว้แล้ว โดยท่านสามารถติดต่อจองตั๋วเครื่องบินกับเราได้ล่วงหน้าหลายเดือนก่อนการเดินทาง การจองตั๋วเครื่องบินไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ ตราบเท่าที่ท่านยังไม่ได้ทำการออกตั๋ว แต่ท่านจะต้องพึงระวังว่าตั๋วเครื่องบินบางประเภท โดยเฉพาะตั๋วเครื่องบินราคาโปรโมชั่นต่างๆ ทางสายการบินมักกำหนดวันออกตั๋วมาเร็วเสมอ และมักจะให้เวลาไม่นานนักในการตัดสินใจซื้อ มิเช่นนั้นที่นั่งที่เคยยืนยันไว้แล้วอาจจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติได้ ซึ่งในบางกรณีท่านอาจรอผลของเอกสารวีซ่าอยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องตัดสินใจว่าจะออกตั๋วหรือไม่ ซึ่งหากเป็นกรณีนี้ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะเรียนให้ท่านทราบ เพื่อให้ท่านพิจารณาตัดสินใจตามดุลยพินิจของท่านเอง

ดังนั้น 3 สิ่งที่กล่าวมานี้ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ท่านจะต้องพิจารณาแต่เนิ่นๆทุกครั้งเมื่อท่านที่แผนการที่จะเดินทางค่ะ